Domovská stránka » Blog » Ako správne čítať List Vlastníctva (LV)?

Ako správne čítať List Vlastníctva (LV)?

Svoje LV-čko nájdete na stránke „www.katasterportal.sk“. Vľavo hore si kliknete na „Vlastníci“, zobrazí sa vámdropdown menu, kde si vyberiete kraj, okres, obec, katastrálne územie, ako vlastník zadajte svoje meno apriezvisko. Môžete hľadať aj podľa IČO (ak byt patrí právnickej osobe), alebo podľa dátumu narodenia. Po vyklikaní všetkých údajov, zadaní overovacieho kódu, kliknete na výsledok vyhľadávania – vaše meno anásledne kliknete na „vytvoriť zostavu“, ďalej kliknete na vytvorenú zostavu, otvorí sa vám vaše LV vo formáte pdf.
Základný údaj na LV-čku je číslo listu vlastníctva, v prvom riadku LV-čka Veta ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTUVLASTNÍCTVA č. znamená, že na danom čiastočnom výpise ste len vy a nie sú tam ostatní vlastníci bytov.

Každé LV sa delí na 3 základné časti:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
ČASŤ C: ŤARCHY

Ak ste doteraz nikdy nehľadali svoje LV, nebojte sa ísť na „www.katasterportal.sk“ a nájdite ho.

Časť A – Majetková podstata

V tejto časti je definovaná parcela, na ktorej stojí príslušná stavba – v prípade bytu je to obytný dom. Poznáme 2 druhy parciel a to parcela registra „C“ a registra „E“. Aký je rozdiel medzi parcelami
registra „C“ a „E“? Spočiatku boli pozemky evidované najmä v pozemkových knihách (ako aj iných evidenciách) – do roku cca 1965. Za socializmu potom dochádzalo k tzv. THM – technickohospodárskemu mapovaniu, kedy začali vznikať dnešné katasrtálne mapy. V súčastnosti je celá SR zobrazená v katastrálnych mapách a rozdelená na pracely. Práve tieto parcely sú parcely registra „C“ (niekedy sa označujú ako CKN).

Parcela registra „E“( tzv. EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné). Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v užívaní socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala
len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra „C“. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde presne v rámci celej JRD role sa nachádza maličká EKN parcela.

Na LV-čku sa pri parcele reg. „C“ dozvieme číslo parcely a akú má daný pozemok výmeru v m2. Tak isto, ako sa pozemok využíva (teda čo je na parcele postavené) a či je pozemok umiestnený v
zastavanom území obce (intravilán) alebo mimo zastaveného územia obce (extravilán). V časti STAVBY sa dozvieme súpisné číslo stavby – v našom prípade bytového domu (číslo, ktoré má
každý z nás v OP za ulicou, napr: Holíčska 3079/16) a o aký druh stavy ide – bytový dom, ubytovňa a pod.

Časť B – Vlastníctva a iné oprávnené osoby

V časti B sa dozviete všetky potrebné informácie o vlastníkovi bytu: ulica, kde sa byt nachádza, podlažie a číslo bytu. Príklad, bývam na Holíčskej 16, na 6. poschodí no na LV to je napísané ako 7. podlažie, nakoľko priestor pri schránkach a kde sú pivnice sa už berie ako 1. nadzemné podlažie (ak byt tam boli byty, je to označené ako prízemie), číslo bytu je 28. Mám podiel na spoločných častiach a aj odkúpený spoluvlastnícky podiel na pozemku.

Ak nemáte na LV uvedené „a spoluvlastnícky podiel k pozemku“ nemáte odkúpenú časť pozemku – čo vôbec nie je problém, pretože pozemok sa od mesta dá kedykoľvek odkúpiť, v prípade, ak vlastníkom pozemku je mesto. Celý proces schválenia odpredaja pozemku trvá cca 3 až 4 mesiace, nakoľko napr. mesto Bratislava schvaľuje odpredaj raz za kvartál. V mojom prípade vieme z LV zistiť aj presnú výmeru bytu z pomeru 8333/534492. Môj byt výmeru 8333 dm2, inými slovami 83,33 m2. Ak za lomítkom máte na LV celé číslo, napr. 8452/50000, neviete zistiť
výmeru bytu z pomeru. V tomto prípade sa musíte pozrieť do kúpnej zmluvy, v ktorej máte výmeru uvedenú.

Kataster ma priradil ako účastníka právneho vzťahu pod číslom 108, ako vlastník som definovaný ja, teda Dominik Čačo aj s uvedeným trvalým pobytom (adresa trvalého pobytu môže byť samozrejme aj iná adresa) Byt vlastním iba ja, preto je môj spoluvlastnícky podiel 1/1. Ak byt kúpite ako manželia, vlastníte to podielom 1/1 (je to kvôli tomu, že ste ho počas manželstva
nadobudli do BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov) Ak byt kúpite ako pár, bude každý z vás vlastniť polovicu, teda podiel bude 1/2 a 1/2. Pomer samozrejme môže byť aj iný, ak niekto z páru zaplatil za byt 3/4 ceny, môže mať podiel 3/4 a druhý partner bude mať 1/4.

A ako posledný riadok je informácia, ako ste byt nadobudli, teda kúpou, dedením, dražbou a pod. V mojom prípade som byt kúpil na základe kúpnej zmluvy zo dňa 26.03.2012

Časť C – Ťarchy

Na každom LV-čku by mala byť zapísaná ťarcha, ktorá VZNIKÁ ZO ZÁKONA: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z. Toto záložné právo je tam preto, ak by ste sa náhodou stali dlžníkom (napr. na poplatkoch spojených s bytom – fond opráv) – platili by tieto nedoplatky ostatní vlastníci bytov zo spoločného fondu. V takomto prípade sa môžu vlastníci rozhodnúť a využiť svoje zákonné záložné právo k bytu neplatiča a začať s predajom bytu na dražbe, a teda z výťažku dražby vymôcť chýbajúce peniaze do fondu.

Ďalšie NAJBEŽNEJŠIE ťarchy sú: záložné právo v prospech banky, ak ste financovali nehnuteľnosť cez hypotéku, doživotné právo užívania, napr. rodičov, úplne bežné najmä v Bratislave je záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu do určitého dátumu. Jedná sa o 10 ročné záložné právo, kedy sa odkupovali byty od mesta a aby sa predišlo kšeftovaniu s bytmi, mesto malo podmienku, kedy by ste v prípade predaja bytu počas trvania záložného práva museli doplatiť zľavu z ceny bytu, ktorú vám mesto poskytlo.

Plomba resp. Záznamy na liste vlastníctva

Plomba má preventívny účinok a vyznačuje sa na listevlastníctva. Signalizuje, že právo zapísané v katastri jedotknuté ďalšou právnou zmenou.

Okresný úrad vyznačí plombu najneskôr v nasledujúcipracovný deň od doručenie podania – zmluva (kúpna,darovacia a pod.), verejná listina alebo iná listina na zápisvkladom (V) alebo záznamom (Z), alebo ak sa začalokatastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, Na LV môžu byť v princípe len 2 záznamy, ktoré definujúzmenu na liste vlastníctva a to tzv. VKLAD a ZÁZNAM.Ľudovo sa im hovorí „Véčko“ a „Zedko“.

Ako názvy hovoria, Včko bude návrh na vklad vlastníckehopráva do katastra nehnuteľností, napr. záložné zmluvybanky, vlastnícke práva nového majiteľa bytu a pod. TvarVéčkového vkladu je: „PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADEV – 0000/0000″ (V – znamená vklad, prvé čísla za pomlčkousú čísla pridelenej listiny, štvorčíslie za lomítkom znázorňujerok prijatia listiny, napr.: V-3794/12).